Kiểm tra phiên bản custombuild và Nâng cấp custombuild từ 1.x lên 2.0

07/03/2021
DirectAdmin

Để kiểm tra phiên bản custombuild hệ thống đang được sử dụng là gì bạn sử dụng lệnh sau:

CONGNGHES4 Tutorial
cd /usr/local/directadmin/custombuild

./build version

Kết quả sẽ phụ thuộc vào phiên bản bạn đang chạy. Như của mình đang chạy là 2.0, một số hệ thống cũ hơn sẽ thể hiện 1.x(Bạn nên nâng cấp nếu kết quả là 1.x)

 

Kết quả hiển thị khi kiểm tra phiên bản CB, kết quả sẽ khác trên mỗi hệ thống khác nhau.

 

 

Để kiểm tra phiên bản CustomBuild đang sử dụng, bạn có thể xem qua hướng dẫn sau:

Bước 1: Để nâng cấp lên phiên bản 2.0 với tất cả các cấu hình mặc định, chúng ta làm theo những lệnh sau

CONGNGHES4 Tutorial
cd /usr/local/directadmin

mv custombuild custombuild_1.x

wget -O custombuild.tar.gz http://files.directadmin.com/services/custombuild/2.0/custombuild.tar.gz

tar xvzf custombuild.tar.gz

cd custombuild

./build

Bước 2: Tại thời điểm này, các cấu hình mặc định sẽ được tạo. Nếu bạn muốn sử dụng tất cả các cài đặt mặc định, hãy bỏ qua bước 3. Còn bạn muốn giữ lại tất cả các cấu hình tuỳ biến trước đó của bạn thì tiếp tục với bước 3.

Bước 3: Ghi lại cấu hình cũ sau khi nâng cấp phiên bản custombuild

CONGNGHES4 Tutorial
./build rewrite_confs

 

Như vậy là bạn đã hoàn tất nâng cấp phiên bản Custombuild(Upgrade CustomBuild) hoàn tất.

Chúc các bạn thành công.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN