17/05/2021
DirectAdmin

1. Tính năng One-Click login to phpMyAdmin là gì?

Trong bài hướng dẫn này mình sẽ giúp các bạn bật tính năng One-Click login to phpMyAdmin Directadmin một cách đơn giản và dễ hiểu nhất. Tuy nhiên bạn cần sử dụng phiên bản DirectAdmin 1.59.0 hoặc cao hơn thì mới kích hoạt được nhé.

Tính năng này sẽ giúp bạn đăng nhập nhanh vào phpMyadmin chỉ với một nút click từ giao diện DirectAdmin của mình mà không cần thông qua bước đăng nhập nào cả. Việc này sẽ giúp tiện hơn rất nhiều. Giúp bạn có thể quản lý tất cả các database trên user của bạn nếu bạn có nhiều database.

2. Kích hoạt tính năng One-Click login to phpMyAdmin Directadmin

Để kích hoạt tính năng One-Click login to phpMyAdmin Directadmin chúng ta thực hiện với 3 bước sau.

Bước 1: SSH vào hệ thống DirectAdmin của bạn

Để kích hoạt tính năng One-Click login to phpMyAdmin Directadmin, đầu tiên chúng ta cần SSH hoặc truy cập VPS hoặc máy chủ của bạn với quyền root trước. 

Bước 2: Kích hoạt tính năng One-Click login to phpMyAdmin Directadmin với CustomBuild 2.0

Đầu tiên chúng ta cần xem phiên bản CustomBuild đang sử dụng có phải là 2.0 hay không. Để kiểm tra phiên bản CustomBuild đang sử dụng

CONGNGHES4 Tutorial
cd /usr/local/directadmin/custombuild

./build version

Trong trường hợp phiên bản CustomBuild của bạn thấp hơn 2.0 thì bạn cần nâng cấp CustomBuild 1.x lên 2.0

Sau khi đã có CustomBuild 2.0 chúng ta tiếp tục sử dụng các lệnh sau để kích hoạt tính năng One-Click login to phpMyAdmin Directadmin

CONGNGHES4 Tutorial
cd /usr/local/directadmin/

./directadmin set one_click_pma_login 1

service directadmin restart

cd custombuild

./build update

./build phpmyadmin

./build rewrite_confs

Giải thích các lệnh trên:

  • Lệnh 1: Di chuyển đến thư mục directadmin.
  • Lệnh 2: Điều chỉnh cấu hình one_click_pma_login thành 1(Kích hoạt).
  • Lệnh 3: Khởi động lại dịch vụ DirectAdmin.
  • Lệnh 4: Di chuyển đến thư mục custombuild.
  • Lệnh 5: Cập nhật lại custombuild script.
  • Lệnh 6: Bắt đầu cài lại phpMyAdmin mới nhất theo cấu hình mới.
  • Lệnh 7: Nạp lại cấu hình mặc định phù hợp.

Dưới đây là các hình ảnh trong quá trình kích hoạt của mình:

One-Click login to phpMyAdmin Directadmin
Lệnh 1 và 2: Di chuyển đến thư mục directadminvà điều chỉnh cấu hình one_click_pma_login thành 1(Kích hoạt).
Lệnh 3: Khởi động lại dịch vụ DirectAdmin.
Lệnh 4 và 5: Di chuyển đến thư mục custombuildvà cập nhật lại custombuild script.
Lệnh 6: Bắt đầu cài lại phpMyAdmin mới nhất theo cấu hình mới.

Như vậy là VPS của mình đã được kích hoạt tính năng One-Click login to phpMyAdmin Directadmin thành công.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN